ผู้บริหารสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่ง ประเทศไทย

คณะกรรมการบริหาร

 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล   นายกสมาคม
 2. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์   อุปนายกฝ่ายบริหาร
 3. นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร   อุปนายกจัดการแข่งขัน
 4. นายจตุพล ปรัชญาภรณ์   อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากรและตัดสินการแข่งขัน
 5. นายทศพร หงสนันท์   อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ
 6. นายคเชน เจียกขจร  อุปนายกสมาคมฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 7. นายเจษฎา แผ่อารยะ  เลขาธิการ และ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 8. นายสมศักดิ์ อังศกุลชัย  เหรัญญิกและนายทะเบียน
 9. นายเอกพงศ์ พลพิพัฒนพงศ์  ปฎิคม
 10. นายผองพัฒ กรีพร้อม ประชาสัมพันธ์
 11. นายนิกร ฉันทรัตนโชค กรรมการ
 12. วรพล  กุลชัยรัตนา กรรมการ
 13. เอกรินทร์  อรุณสกุล  กรรมการ
 14. นายสมพล เก้าเอี้ยน กรรมการ
 15. นายธีระวัฒน์ วงศ์นาค กรรมการ
 16. นายจิรวัฒน์ คุ้มครอง กรรมการ
 17. นายถวิล พรมพิง  กรรมการ
 18. นายทนงศักดิ์ วรรณจักร  กรรมการ
 19. นายธนกร บริสุทธิ์  กรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์  กรรมการที่ปรึกษา (ตลอดชีพ)
 2. พลเอกชวลิต จารุจินดา  กรรมการที่ปรึกษา
 3. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา    กรรมการที่ปรึกษา
 4. นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ  กรรมการที่ปรึกษา
 5. นายฐิติวัชร  ฐานุพงศ์วริศ  กรรมการที่ปรึกษา
 6. พันเอกศิระ ห้วยหงษ์ทอง  กรรมการที่ปรึกษา
 7. นายบุญชัย ลาภวัฒนกิจ  กรรมการที่ปรึกษา