ผู้บริหารสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่ง

คณะกรรมการบริหาร

 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล นายกสมาคม
 2. พลเอกชวลิต จารุจินดา อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจการพิเศษ
 3. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์ อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร
 4. นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร อุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันและส่งแข่งขัน
 5. นายวรพล กุลชัยรัตนา อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาบุคคลากร
 6. นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ อุปนายกสมาคมฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 7. นายจตุพล ปรัชญาภรณ์ เลขาธิการสมาคม
 8. นายเจษฎา แผ่อารยะ รองเลขาธิการ และ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 9. นายสมศักดิ์ อังศกุลชัย นายทะเบียน และ เหรัญญิก
 10. นายเอกรินทร์ อรุณสกุล กรรมการฝ่ายปฎิคม
 11. นายผองพัฒน์ กรีพร้อม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
 13. นายทนงศักดิ์ วรรณจักร กรรมการ
 14. นายนิกร ฉันทรัตนโชค กรรมการ
 15. นายสมพล เก้าเอี้ยน กรรมการ
 16. นายธีระวัฒน์ วงศ์นาค กรรมการ
 17. นายถวิล พรหมพิงค์ กรรมการ
 18. นายจิรวัฒน์ คุ้มครอง กรรมการ
 19. นายคเชน เจียกขจร กรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์  กรรมการที่ปรึกษา (ตลอดชีพ)
 2. นายทศพร หงสนันท์   กรรมการที่ปรึกษา
 3. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา กรรมการที่ปรึกษา
 4. นายศาศวัต ศิริสรรพ์ กรรมการที่ปรึกษา
 5. นายสุนันท์ วัฒนบูรณ์ กรรมการที่ปรึกษา
 6. นายธนาพล กุลชัยรัตนา กรรมการที่ปรึกษา
 7. นายขจรภัทรณ์ อนะธรรมสมบัติ กรรมการที่ปรึกษา
 8. นายมังกร จันทร์มหเสถียร กรรมการที่ปรึกษา
 9. ร้อยตำรวจโทสัจจกิจชัย ส่องแสงจันทร์ กรรมการที่ปรึกษา
 10. นางจุไรรัตน์ ไกรทัศน์ กรรมการที่ปรึกษา
 11. นายเอกพงศ์ พลพิพัฒน์พงศ์ กรรมการที่ปรึกษา
 12. นายจตุรงค์ หลีประสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษา
 13. นายบุญชัย ลาภวัฒนกิจ กรรมการที่ปรึกษา
 14. นายชัชวิช พวงสาโรจน์ กรรมการที่ปรึกษา